x

otec Miroslav v rusyn FM

01

0 thoughts on “otec Miroslav v rusyn FM”

Pridaj komentár

  • Počasie
  • Počasie
  • Počasie
  • Počasie
Rusyn shop

НОВОСТИ / NOVOSTY

Fotky na časovej osi

Што помагать на слимакы в загороді. Слухайте Як на то о 16.00. Što pomahať na slymakŷ v zahorodi. Sluchajte Jak na to o 16.00.

1 likes, 0 comments2 hours ago

Fotky na časovej osi

Знали сьте, же? Першe головне місто Iталії быв Турін. Слухайте o 15.00. Znaly s‘te, že? Perše holovne misto Italiji bŷv Turin. Sluchajte o 15.00.

1 likes, 0 comments3 hours ago