x
Čudotvorná mašinka / Чудотворна машынка / ľudová, nahovorila Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Čudotvorná mašinka / Чудотворна машынка / ľudová, nahovorila Jana Truščinská
O mníchoch a koňovi / Про монахів і коня / ľudová, nahovoril Ladislav Ladomirjak Length: 4:05 Play From album: O mníchoch a koňovi / Про монахів і коня / ľudová, nahovoril Ladislav Ladomirjak
Pán Debriansky / Пан Дебряньскый / ľudová, nahovorila Svetlana Škovranová Length: 4:05 Play From album: Pán Debriansky / Пан Дебряньскый / ľudová, nahovorila Svetlana Škovranová
Pop a sluha / Піп і слуга / ľudová, nahovoril Ladislav Ladomirjak Length: 4:05 Play From album: Pop a sluha / Піп і слуга / ľudová, nahovoril Ladislav Ladomirjak
Bohatý a biedny / Богатый і бідный / ľudová, nahovorila Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Bohatý a biedny / Богатый і бідный / ľudová, nahovorila Jana Truščinská
O siedmich bratoch havranoch a ich sestre / O семох братах гавранах і їх сестрі / ľudová, nahovorila Valéria Fϋrješová Length: 4:05 Play From album: O siedmich bratoch havranoch a ich sestre / O семох братах гавранах і їх сестрі / ľudová, nahovorila Valéria Fϋrješová
O bohatom a biednom bratovi / Про богатого і бідного брата / ľudová, nahovoril Ladislav Ladomirjak Length: 4:05 Play From album: O bohatom a biednom bratovi / Про богатого і бідного брата / ľudová, nahovoril Ladislav Ladomirjak
Ako sa syn naučil peniaze zarábať / Як ся сын научів пінязі зарабляти / ľudová, nahovorila Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Ako sa syn naučil peniaze zarábať / Як ся сын научів пінязі зарабляти / ľudová, nahovorila Jana Truščinská
Gazda a čert / Ґазда і чорт / ľudová, nahovorila Valéria Fϋrješová Length: 4:05 Play From album: Gazda a čert / Ґазда і чорт / ľudová, nahovorila Valéria Fϋrješová
O cigánovi a popovi / Про циґана і попа / ľudová, nahovoril Ladislav Ladomirjak Length: 4:05 Play From album: O cigánovi a popovi / Про циґана і попа / ľudová, nahovoril Ladislav Ladomirjak

Русиньскы приповідкы 10 / Rusyňskŷ prypovidkŷ 10

00
Sedem rokov rozprávkovej práce
Vydanie CD Rusínske rozprávky 9 a 10 ukončuje unikátnu sériu rozprávok, ktoré prinášajú ľudovú slovesnosť Rusínov nielen medzi detského poslucháča. Na CD znova ožívajú nezabudnuteľné príbehy z detstva, ale aj autorské príbehy súčasných mladých umelcov. Vytvorením tohto diela dáva organizácia molodŷ.Rusynŷ bodku za sedemročnou činnosťou, ktorá začala zbieraním rozprávok priamo v teréne. K výskumu zozbieraných rozprávok predchádzajúcimi generáciami sa postupne pridávali autorské rozprávky súčasníkov. Jubilejné desiate CD je venované významnému rusínskemu etnografovi Michalovi Hirjakovi, ktorý okrem iného bohatstva ľudovej tvorivosti Rusínov, zozbieral i mnohé ľudové rozprávky z rusínskych obcí na Slovensku.
Сім років приповідковой роботы
Выданя ЦД Русиньскы приповідкы 9 і 10 завершує унікатну серію приповідок, котры приносять народну словесность Русинів нелем меджі дітячого слухача. На ЦД знова ожывають незабытны пригоды з дітинства, але і авторьскы пригоды сучасных молодых умелців. Вытворіньом того діла орґанізація молоды.Русины давать точку за cімрічным діятельством, котре зачало збераньом приповідок прямо в терені. Ку досліджіню позбераных приповідок попередніма ґенераціями поступно придавали ся авторьскы приповідкы сучасників. Юбілейне десяте ЦД є присвячене вызначному русиньскому етноґрафови Михайлови Гирякови, котрый окрем іншого богатства народной творчости Русинів, позберав і многы народны приповідкы з русиньскых сел на Словакії.

CD Rusínske rozprávky je možné kúpiť iba v Rusyn shope, buď ako jednotlivé dvojCD 9-10 alebo ako unikátnu sériu 10 CD.

Ďalšie relacie