x

Каріна Муляр / Karina Muľar

Походжіня
Мукачово, Підкарпаття

В радію роблю
Од децембра 2020-го року

Релація і функція в радію
Редакторка і модераторка релації ГОЛОСЫ РУСИНІВ ПІДКАРПАТЯ

Чом ту роблю
Робити на благо русинського народа, служити йому є місійов каждого порядного
русиньского челядника. На роднїм Підкарпаті така ідеалістічна самореалізація не є
реална, кедь кажуть, же Русинів там не є. Того свою скромну просвітницьку місію
часточно повню тут, на просторах радіа русин ФМ, штотыждено розказуючі о културнім
і політічнім жывоті Русинів по ту сторону границї, котрых якбы там не є.

Pochodžiňa
Mukačovo, Pidkarpatťa

V radiju robľu
Od decembra 2020-ho roku

Relacija i funkcija v radiju
Redaktorka i moderatorka relaciji HOLOSŶ RUSYNІV PІDKARPATJa

Čom tu robľu
Robyty na blaho rusyns’koho naroda, služyty jomu je misijov každoho por’adnoho
rusyňskoho čeľadnyka. Na rodňim Pidkarpati taka idealistična samorealizacija ne je realna,
keď kažuť, že Rusyniv tam ne je. Toho svoju skromnu prosvitnyc’ku misiju častočno povňu
tut, na prostorach radia rusyn FM, štotŷždeno rozkazujuči o kulturnim i političnim žŷvoti
Rusyniv po tu storonu hranyc’i, kotrŷch jakbŷ tam ne je.