x

Маріянна Железна / Marijanna Železna

Marijanna Železna

Походжіня / Pochodžiňa
Хмельова, окрес Бардейов
Chmeľova, okres Bardejov

В радію роблю / V radiu robľu
В радію роблю од септембра 2016-го року.
V radiju robľu od septembra 2016-ho roku.

Релація і функція в радію / Relacija i funkcija v radiju  
Єм модераторка релації З молодыма на пекачі.
Jem moderatorka relaciji Z molodŷma na pekači.

Чом ту роблю / Čom tu robľu
З думков модерованя і обновліня релації З молодыма на пекачі ня ословив директор радіа русин.ФМ Петро Штефаняк. Тота пропозіція была про мене інтереснов вызвов, а зо знаньом його натуры, є можливость назвати то і жарґоном італійской мафії, же то была „понука, котру не мож одречі“.

Z dumkou  moderovaňa i obnovľiňa relaciji Z molodŷma na pekači ňa oslovyv dyrektor radia rusyn.FM Petro Štefaňak. Tota propozicija bŷla pro mene interesnov vŷzvou, a zo znaňom joho naturŷ, je možlyvosť nazvaty to i žargonom italijskoj mafiji, že to bŷla „ponuka, kotru ne mož odreči“.