x

Петро Кімак-Фейко / Petro Kimak-Fejko

Petro Kimak-Fejko

Походжіня / Pochodžiňa
Народив єм ся в Пряшові, але своє дітинство і молоды рокы єм пережыв в Меджілабірцях.
Narodyv jem s’a v Pr’ašovi, ale svoje ditynstvo i molodŷ rokŷ jem perežŷv v Medžilabirc’ach

В радію роблю / V radiu robľu
Од септембра 2016-го року
Od septembra 2016-ho roku

Релація і функція в радію / Relacija i funkcija v radiju
Редактоктор блисковых справ радія pусин.ФМ і редактор релацій  Нашы села і З нашой хыжы.
Redaktoktor blyskovŷch sprav radija rusyn.FM i redaktor relacij  Našŷ sela i Z našoj chŷžŷ.

Чом ту роблю / Čom tu robľu
В днешнім світі суть барз потребны інформації. Як мате приступ ку тым найважнішым і найактуалнішым інформаціям, потім наісно сьте успішным чоловіком. Веджіня нашого радія мі дало таку  можность. І так зачаткы мойой роботы в нім зачали якраз в области справодайства.  Наше радіо то не є лем о інформаціях. Є то і о творчости, о некінчаючій ся освіті, як ся то по народнім говорить, і о роботі на самім собі. Радіо мі понукать простор на самореалізацію, давать мі простор на розшырьованя познаня в різных областях нашого верейного жывота, можность ся стрічати з інтересныма  людми в реґіоні а в непосліднім ряді є ту і простор про мою креатівіту.
V dnešnim sviti suť barz potrebnŷ informaciji. Jak mate prystup ku tŷm najvažnišŷm i najaktualnišŷm informacijam, potim naisno s’te uspišnŷm čolovikom. Vedžiňa našoho radija mi dalo taku  možnosť. І tak začatkŷ mojoj robotŷ v nim začaly jakraz v oblasty spravodajstva.  Naše radio to ne je lem o informacijach. Je to i o tvorčosty, o nekinčajučij s’a osviti, jak s’a to po narodnim hovoryť, i o roboti na samim sobi. Radio mi ponukať prostor na samorealizaciju, davať mi prostor na rozšŷr’ovaňa poznaňa v riznŷch oblasťach našoho verejnoho žŷvota, možnosť s’a stričaty z interesnŷma  ľudmy v regioni a v neposlidnim r’adi je tu i prostor pro moju kreativitu.