x

Фінландія вырїшила заставити експорт збраней до Савдьской Арабії

00

У четверь ся Фіналандія придала ід країнам, котры заказали вывожовати збранї і іншый воєньскый арзенал до Савдьской Арабії. Прічінов тому є главно война в Єменї, в якій боює єменьска влада підтримована Савдьсков Арабіёв з гусіями – шіітьскыма повсталцями підтримованыма Іраном. Фінландія у звязї з тымувела, же дотримує условія Европской унії на вывожованя збраней, котры до увагы беруть главно людьскы права і охрану міру, беспечности і стабіліты в реґіонї. Іщі перед Фінландіёв к такому кроку у четверь приступила і Данія.
(TASR, Цітрякова)