x

ЗНАЛИ СЬТЕ ЖЕ?…/ ZNALY S‘TE ŽE?…

Релація Знали сьте же слухачам повість і то, на што в школі учітелі забыли. Незвычайны факты з різных областей жывота, наукы, природы, історії і ґеоґрафії.

Relacija Znaly s’te že sluchačam povisť i to, na što v škoľi učiteľi zabŷly. Nezvŷčajny faktŷ z riznŷch oblastej žŷvota, naukŷ, pryrodŷ, istoriji i geografiji.

З архіву / Z archivu